Ukraine

Salam Fouad Kahil Name Nikolai Baukh
DAN 3rd
Dojo All Ukraine Kyokushin Karate Federation SOKYOKUSHIN
TEL 380 681 050 100
E-Mail bauh0000@gmail.com
URL